Pregătesc un abuz. Primăriile nu pot obliga asociațiile de locatari să preia spațiile verzi în administrare.

0
Preg Tesc Un Abuz Prim Riile Nu Pot Obliga Asocia Iile De Locatari S Preia Spa Iile Verzi N Administrare

Inițiativa Primăriei Turda prin care spațiile verzi din zona blocurilor vor fi predate asociațiilor de proprietari, care vor avea obligația să le întrețină corespunzător, pe propria cheltuială este ilegală, au apreciat avocații consultați de Politică și Putere.

Ideea a fost supusă procedurii de dezbatere publică și ar urma să fie votată de Consiliul Local.

Pentru ca o astfel de idee să poată fi aplicată trebuie să fie organizat un referenum local, au apreciat judecătorii, într-o situație similară ce a ajuns pe rolul Curții de Apel de la Oradea.

”Instanța de recurs constată că prin nerespectarea condiției supunerii aprobării locuitorilor prin referendum local a trecerii obligației de întreținere a spațiilor verzi din sarcina autorităților locale în sarcina asociațiilor de proprietari, s-a pricinuit o încălcare a dispoziției legale cu forță superioară și de asemenea a normelor de tehnică legislativă ce impun respectarea limitelor și normelor pe care legea le ordonă”- se arată în Încheierea din Ședința publică din data de 04.12.2020 a Curții de Apel Oradea.

Principalul impediment în obligarea asociațiilor de proprierari să preia terenurile în administrare proprie este statul legal al asociațiilor și prevederile din Legea Legea nr. 196/2018 a asociațiilor de locatari dar și prevederi din Legea 24/2007 sau prevederi din OUG 21/2002. De altfel, Curtea de Apel Oradea a hotărât printr- sentință din 2020 că obligarea asociațiilor de locatari să preia spațiile verzi în îngrijire este ilegală,

Asociațiile de proprietari au obligații ce decurg din Legea 196/2018 care se referă exclusiv la condominii adică la proprietăți comune. Pe de altă parte, asociațiile de proprietari sunt persoane juridice și nu ”cetățeni” astfel încât obligațiile descrire în OUG 21/2002 să poată să fie aplicate.

Prezentăm mai jos câteva din considerațiile Curții de Apel Oradea care a anunlat prevederile prin care asociațiile de locatari pot fi obligate să preia în administrare spațiile verzi. O astfel de inițiativă se poate face doar cu acordul asociațiilor și doar prin hotărâri de adunare generală.

”Potrivit art. 2 lit. d din Legea nr. 196/2018, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, asociația de proprietari este o formă de asociere autonomă și fără scop lucrativ a proprietarilor dintr-un condominiu, având ca scop administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea, reabilitarea și modernizarea proprietății comune, menținerea în stare bună a imobilului, respectarea drepturilor și asumarea obligațiilor de către toți proprietarii. Din analiza acestei dispoziții legale, rezultă că scopul înființării asociației de proprietari este acela al realizării unei bune administrări a proprietății comune și menținerea în stare bună a imobilului, acestea fiind de altfel și obligațiile impuse de legiuitor în sarcina asociațiilor de proprietari prin dispozițiile art. 63 din lege, sfera obligațiilor asociației de proprietari fiind strict limitată la partea de proprietate comună. Obligația întreținerii spațiilor verzi publice aferente cvartalelor de blocuri, excede obligațiilor stabilite de legiuitor în sarcina asociațiilor de proprietari prin Legea nr. 196/2018, obligații limitate strict la aspecte ce privesc proprietatea comună deținută de proprietarii locuințelor dintr-un condominiu. Spațiile verzi sunt definite de art. 3 din Legea nr. 24/2007, ca fiind compuse din următoarele tipuri de terenuri din intravilanul localităților: a) spații verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâșii plantate; b) spații verzi publice de folosință specializată: 1. grădini botanice și zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziționale, zone ambientale și de agrement pentru animalele dresate în spectacolele de circ; 2. cele aferente dotărilor publice: creșe, grădinițe, școli, unități sanitare sau de protecție socială, instituții, edificii de cult, cimitire; 3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanță; c) spații verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri și baze sportive; d) spații verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă; e) culoare de protecție față de infrastructura tehnică; f) păduri de agrement; g) pepiniere și sere.

Instanța de recurs observă că spațiul verde aferent locuințelor de tip condominiu, format dintr-un cadru vegetal, nu este inclus ca atare în noțiunea de spațiu verde reglementat de prevederile art. 3 din Legea nr. 24/2007, ci reprezintă zone cu cadru vegetal, aferente locuințelor de tip condominiu, amenajate pe domeniul public. Pentru protecția și conservarea spațiilor verzi, prin prevederile art. 5 din Legea nr. 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, se instituie în sarcina persoanelor fizice și a persoanelor juridice anumite obligații cu rol de protejare a acestora. Prin dispoziția cuprinsă la lit. f, în sarcina persoanelor fizice și a persoanelor juridice se instituie obligația de a asigura integritatea, refacerea și îngrijirea spațiilor verzi aflate în proprietatea lor.

Similar, potrivit prevederilor art. 8 din Lege, s-a instituit în sarcina autorității administrației publice locale obligația administrării spațiilor verzi proprietate publică. Rezultă așadar că legiuitorul a înțeles să impună obligația de îngrijire a spațiilor verzi proprietate privată în sarcina proprietarilor acestora, în timp ce obligația administrării spațiilor verzi proprietate publică a fost stabilită în sarcina autorității administrației publice locale. Art. 10 din Regulamentul CL Oradea stabilește obligațiile ce revin cetățenilor, iar art. 11 prevede posibilitatea ca Asociațiile de proprietari să poată prelua, potrivit prevederilor legale, unele dintre obligațiile ce revin cetățenilor, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, și să răspundă pentru realizarea acestora în fața autorităților administrației publice locale. Atât în cazul obligațiilor impuse instituțiilor publice, agenților economici și celorlalte persoane juridice, cât și în cazul obligațiilor impuse cetățenilor, acestea sunt limitate la întreținerea în stare corespunzătoare a imobilelor deținute; a fațadelor acestora; menținerea curățeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc; îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri, și de asemenea respectarea măsurilor stabilite de consiliile locale și județene pentru asigurarea igienei publice și a curățeniei în localități. Art. 12 din OG nr. 21/2002, prevede pentru consiliile locale posibilitatea de a stabili ca unele dintre obiectivele vizând buna gospodărire, întreținere, curățenie și înfrumusețare a localităților să fie realizate, integral sau parțial, prin contribuția directă a cetățenilor. Obiectivele prevăzute la alin. (1) se stabilesc de consiliile locale, prin hotărâre adoptată cu votul a cel puțin două treimi din numărul consilierilor în funcție, și ele pot consta în: a) amenajarea și repararea de străzi și trotuare; b) săparea și amenajarea șanțurilor și rigolelor; c) realizarea de podețe; d) curățarea cursurilor de apă, a lacurilor și bălților, precum și a malurilor acestora; e) amenajarea de locuri speciale pentru depozitarea reziduurilor menajere și a gunoaielor; f) curățarea și amenajarea locurilor virane; g) curățenia în parcuri, amenajarea de alei, inclusiv confecționarea și instalarea de bănci. Contrar opiniei instanței de fond, instanța de recurs apreciază că întreținerea spațiilor verzi publice aferente locuințelor de tip condominiu, se încadrează în obiectivul stabilit de art. 12 al. 1 lit. f., întrucât se află amplasate într-un cartier construit și locuit, terenul este fără clădiri și neîngrădit, chiar dacă are plantată vegetație. Pentru a stabili în sarcina asociațiilor de proprietari această obligație, instanța reține că era obligatorie însă respectarea prevederilor art. 13 din OG nr. 21/2002, potrivit cărora obiectivele stabilite de consiliile locale potrivit art. 12 se supun aprobării locuitorilor prin referendum local, organizat în condițiile legii, împreună cu modalitățile de efectuare a contribuției cetățenilor și cu întinderea acesteia. Potrivit art. 4 al. 3 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă, actele normative date în executarea legilor, ordonanțelor sau a hotărârilor Guvernului se emit în limitele și potrivit normelor care le ordonă. Instanța de recurs constată că prin nerespectarea condiției supunerii aprobării locuitorilor prin referendum local a trecerii obligației de întreținere a spațiilor verzi din sarcina autorităților locale în sarcina asociațiilor de proprietari, s-a pricinuit o încălcare a dispoziției legale cu forță superioară și de asemenea a normelor de tehnică legislativă ce impun respectarea limitelor și normelor pe care legea le ordonă. Prin urmare, instanța de recurs apreciază că se impune anularea în parte a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 873/24.09.2018, respectiv art. 31 alin. 2, 5 și 6, art. 32, care au instituit această obligație cu nerespectarea prevederilor art. 12 din OG nr. 21/2002.”

Logo5

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.