Conducerea Colegiului Național ”Mihai Viteazul” acuzată că încalcă prevederi legale

0
Yxnoptqymmrlndfknjzkmgi2n2vkowq4mzvjm2zizdy2ngy0 Thumb

Conducerea CNVM Turda este acuzată de serioase abateri legate de managementul unității de învățământ, potrivit unui document semnat de profesori și prezentat într-o ședință extraordinară a Consiliului Profesoral.

În urmă cu circa două săptămâni, o treime din profesorii de la CNVM au convocat o ședință a Consiliului Profesoral. Potrivit unor surse, scopul era demiterea directoarei Codruța Andreica, cu votul a 2/3 din profesorii participanți. Mișcarea a eșuat, deoarece nu au participat 2/3 din profesorii cu norma de baza in unitate”.

Povestea de la CNVM, care e departe de a fi încheiată, are izul unei telenovele de palat.

Actuala directoare, Condruța Andreica este acuzată de un management defectuos și conflictual dar odată eșuată mișcarea de demitere, o altă șansă a scăzut semnificativ deoarece, potrivit unor surse, aceasta a operat transferuri de profesori care pe viitor să-i fie fideli în activitățile administrative și să-i asigure votul în Consiliul Profesoral și Consiliul de Administrație.

Colegiul Național Mihai Viteazu Turda este de câțiva ani pe o pantă descendentă. Nu mai există nici un elev cu premii la olimpiadele naționale tradiționale, cu excepția unui premiu național la Limba și Literatura Română, în condițiile în care acum un deceniu CNVM era un liceu de top cu numeroase rezultate, inclusiv cu premii internaționale. Profesorii contestari se tem că lucrurile vor stat tot mai prost la CNVM și că în final calitatea învățământului va avea de suferit. ”Directoarea Codruța Andreica a promovat în presă niște rezultate la concursuri care nu sunt în categoria olimpiadelor școlare”, explică profesorii contestatari.

Acuzațiile la adresa directoarei de la CNVM includ modificarea discreționară a unor posturi, refuzul de a prezenta la timp Planul de dezvoltare instituțională și refuzul de a convoca lunar ședințele Consilului Profesoral, nerespectarea metodologiei de organizare a examenului de Bacalaureat.

Profesorii contestatari mai spun că directoarea Codruța Andreica dezinformează în pozițiile publice pe care le are, atunci când susține că școala nu este dotată și când cere ajutorul părinților.

Metodele de organizare a ședințelor Consiliului de Administrație au fost criticate și de fosta directoare a Salinei Turda, Simona Baciu, reprezentanta părinților în CA. Aceasta a apreciat că organizarea pe neașteptate a ședințelor, de pe o zi pe alta, o pun în dificultate cu privire la exprimarea unui vot, în tip util.

Documentul privitor la încălcările normelor și metodologiilor manageriale, intitulat „Analiza activității manageriale din CNMV Turda începând din 17.01.2022” a fost transmis și Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

<<Se va încerca o mușamalizare politică a întregii situații, fără a exista o discuție directă cu cei circa 20 de profesori care am participat la ședința Consiliului Profesoral. Din păcate nu am fost două treimi să putem vota o solicitare de demitere a doamnei director. Cred însă că haosul se va extinde la Colegiul Național ”Mihai Viteazu” și înlocuirea directorului se va petrece mai repede sau mai târziu>>, a declarat pentru Politică și Putere, unul din profesorii care au inițiat ședința extraordinară a Consiliului Profesoral.

Politică și Putere vă prezintă mai jos conținutul documentului prin care se contestă managementul de la CNVM Turda.

Analiza activității manageriale din CNMV Turda începând din 17.01.2022

Directorii moderni ai unităților de învățământ trebuie să-și asume o serie de roluri de conducere, inclusiv definirea obiectivelor unității de învățământ, urmărirea lecțiilor la clasă, pentru a oferi sfaturi pe care cadrele didactice le pot utiliza pentru a-și consolida practica, sprijinirea dezvoltării profesionale și colaborarea cu cadrele didactice și părinții în vederea îmbunătățirii procesului de învățare al elevilor (Schleicher, 2015). Creșterea calității actului educațional și atingerea obiectivelor de învățare propuse în școli depind de mediul de formare din acestea, deci implicit de managementul școlar. Există tot mai multe dovezi că managementul școlar are un impact puternic asupra rezultatelor educaționale.” (România Educată – Proiectul Președintelui României, KlausIohannis).

Managerii sunt obligați să vegheze asupra stării de bine a cadrelor didactice din școală, deoarece aceasta se reflectă în totalitate în actul educativ de la clasă.

În școala noastră însă, începând din 17.01.2022, odată cu învestirea în funcție a d-nei Codruța Andreica, activitatea de management nu este aceea pe care o merită un Colegiu Național centenar de elită în învățământul românesc. Se încalcă frecvent legislația, comunicarea cu Consiliul de administrație, cu personalul unității și cu părinții este una nepotrivită și tensionată.

Conducerea Colegiului Național ”Mihai Viteazul” acuzată că încalcă prevederi legale
”Nu mai avem niciun olimpic național iar lucrurile vor merge tot mai rău”, susține unul din profesorii contestatari de la CNVM

Consiliului de Administrație al școlii

Conform Art. 16. (2) (ROFUIP):  Unitatea de învățământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul de administrație, de director și, după caz, de directori adjuncți.

Art.21 (2)d) (ROFUIP) Directorul propune consiliului de administrație vacantareaposturilor,  organizarea concursurilor pe post și angajarea personalului.

  Prevederile acestor articole au fost încălcat de către d-na director prin:

  1. solicitarea adresată ISJ Cluj de modificare a postului de muncitor paznic  în post de bucătar fără consultarea Consiliului de administrație și fără motive temeinice; 
  2. fragmentarea catedrei de limba și literatura română a unei colege aflată în pensie revizuibilă (catedră rezervată pentru prof. titular) fără consultarea CA și după ce proiectul încadrării pentru anul școlar 2022-2023 a fost deja predat către ISJ Cluj. Astfel, se încalcă și Art.20 (3) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022—2023:În situația în care cadrele didactice care au ocupat, prin concurs, funcţii de director sau de director adjunct în alte unităţi de învăţământ decât cele în care sunt titulare şi nu au posibilitatea de a efectua obligaţia de predare în unităţile de învăţământ în care sunt titulare,comisia județeană/a municipiului București de mobilitate identifică posturile didactice/catedrele incomplete care pot asigura efectuarea obligației de predare în unitățile de învățământ în care acestea au ocupat funcții de conducere sau în unități de învățământ apropiate și publică aceste posturi cu mențiunea „Post pentru stabilirea obligației de predare director/director adjunct”. În etapa de detașare în interesul învățământului, conform Calendarului, inspectorul școlar general emite decizia de detaşare în interesul învățământului a cadrelor didactice respective pe posturile didactice/catedrele incomplete”.

În proiectul încadrării cu personal didactic pentru anul școlar 2022-2023, aprobat în Consiliul de administrație în luna ianuarie, postul de limba și literatura română, al cărui titular este prof. Stan Adela,  a fost complet (18 ore)  cu statut  rezervat. Doamna director Andreica, fără consultarea Consiliul de administrație, a decis repartizarea orelor din această catedră completă în 2 catedre incomplete (10 ore pentru codul 1671, respectiv 8 ore pentru codul 3603), modificarea fiind comunicată  Inspectoratului Școlar Județean Cluj. 

În urma deciziei de fragmentare a catedrei de limba și literatura română, nu se mai poate asigura continuitatea în cazul a trei clase terminale la o disciplină obligatorie în cadrul examenului de bacalaureat și a evaluării naționale; pe de altă parte, d-na director dezinformează părinții, comunicând că d-na profesoară detașată până în acest an școlar pe această catedră nu dorește să continue activitatea în cadrul școlii. Astfel,s-au încălcat prevederile Art.21 (2) e)(ROFUIP) ”Directorul aplică prevederile metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și prevederile altor acte normative, elaborate de minister” și Art.20 (1) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022—2023: ”Constituirea posturilor didactice/catedrelor şi încadrarea cadrelor didactice în învățământul preuniversitar se realizează, asigurându-se cu prioritate continuitatea activităţii didactice de predare la aceleaşi clase sau grupe de elevi, inclusiv pentru directorii şi directorii adjuncţi, numiţi prin concurs, care-şidesfăşoarăobligaţia de predare în unitatea de învăţământ în care sunt titulari.”

Catedra completă a d-nei Stan Adela (titular), transformată în două catedre incomplete, a fost ocupată de d-nele director Andreica Codruța (10 ore) și Morar Olga (8ore).

  Nu înțelegem care este, în acest caz, interesul învățământului. Nu era în interesul elevilor aflați în an terminal și care vor susține examen de Bacalaureat și Evaluare Națională la finalul anului școlar 2022-2023 din disciplina limba și literatura română, să aibă același profesor cu care se pregătesc deja de trei ani?

În ședința CA care a avut loc pe Whatsapp în care s-a solicitat acordul pentru detașarea celor două d-ne director, un membru CA, profesor, a solicitat d-nei director Andreica argumentarea celor două detașări precum și prezentarea documentelor justificative(curriculum vitae în care sunt prezentate performanțele profesionale, solicitarea de principiu a unității la care se detașează etc.), documente care se anexează cererii de detașare conform Metodologiei. Aceste documente ar fi fost necesare în înțelegerea nevoii de a aduce doi profesori (unul dintre ei chiar director în altă școală)  în locul unui singur profesor, pe catedră completă rezervată, care are continuitate pe post și care are rezultate deosebite obținute cu elevii la concursuri, examene naționale, olimpiade (locul I la Olimpiadă, faza națională). Motivând că ”avizul” este doar consultativ și ”nu contează”, d-na director Andreica a refuzat să pună la dispoziția CA orice fel de document. Mai mult, acordul CA nu este doar consultativ, așa cum afirmă (scrie) d-na dir. Andreica, care denotă necunoașterea Metodologiei, ci este condiție pentru acordarea detașării: Art. 84 (4)”Detașarea în interesul învățământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se dispune prin decizie a inspectorului școlar general, după aprobarea în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ primitoare.”Pe de altă parte, importanța deciziilor CA se regăsește și în Art. 86 (19)”În situații temeinic justificate, în baza hotărârii consiliului de administrație al unității de învăţământ în care un cadru didactic este detaşat,conducerea respectivei unități de învățământ poate solicita inspectoratului școlar încetarea detașării și revenirea cadrului didactic pe postul/catedra de la unitatea de învățământ la care este titular.”

Nu a fost singura dată când d-na director a cerut membrilor CA să valideze anumite situații fără a le pune la dispoziție documentele aferente pentru a-și exprima opinia în cunoștință de cauză. În schimb, propunerile sunt validate mereu, chiar și fără documente justificative, de către membrii care au calitatea de consilieri locali, reprezentantul primarului și cei doi directori (cei șase membri, așa cum se vede în printscreen-ul de mai sus).

Doamna director Andreica nu a prezentat Consiliului de administrație sumele înregistrate din resursele extrabugetare realizate de unitate și nu a solicitat  membrilor CA aprobarea cheltuielilor din sumele obținute din venituri proprii, încălcându-se astfel prevederile Art. 80 (2) din ROFUIP – OME 5447/2020 cu modificările și completările ulterioare:  ”Resursele extrabugetare ale unității pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii consiliului de administraţie”.

De semnalat este și faptul că majoritatea ședințelor CA nu s-au desfășurat cu prezență fizică, astfel încât să poată avea loc un dialog deschis între membri, ci pe WhatsApp (sub forma mesajelor scrise), chiar dacă starea de alertă se încheiase și unii membri solicitau insistent ca ședințele să aibă loc cu prezență fizică. 

2.Documente manageriale

Conform Art. 34. – (1)Planul de dezvoltare instituțională constituie documentul de prognoză pe termen lung și se elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de 3—5 ani.”

                 Art. 34. -(4)”Planul de dezvoltare instituțională, respectiv planul de acțiune al școlii (PAS) se dezbate și se avizează de către consiliul profesoral și se aprobă de către consiliul de administrație.”

Planul de dezvoltare instituțională nu a fost prezentat, dezbătut și avizat în CP, deci nu a putut fi aprobat în Consiliul de administrație. Putem considera că nici măcar nu a fost întocmit, deși, în momentul învestirii, d-na director a promis că va prezenta profesorilor colegiului în Consiliul profesoral strategia de dezvoltare a instituției școlare, ceea ce nu s-a întâmplat nici până în acest moment.

3. Ședințe ale CP, relația cu personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic, părinți, elevi

ConformArt. 54. – (2)Consiliul profesoral se întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare și instruire practică.”

Ședințele CP nu au fost organizate lunar (sau la nevoie) conform metodologiei; majoritatea au fost conduse de d-l director adjunct, d-na director Andreica invocând diverse pretexte pentru neparticipare, astfel încât să evite întâlnirile față în față cu colectivul de profesori. Nu a fost organizat niciun CP cu temă specifică. Cadrele didactice nu au fost informate cu privire la modificările legislative și nu au fost organizate întâlniri cu cadrele didactice pentru prezentarea documentelor legislative nou apărute (ex. metodologie pentru concursul de obținere a gradației de merit, calendar etc.). În semestrul al II-lea nu a fost prezentat și prelucrat niciun document legislativ în cadrul Consiliului profesoral. Se impunea desfășurarea ședințelor de informare cu privire la organizarea și desfășurarea simulărilor examenelor de  Bacalaureat și Evaluare Națională, desfășurarea Competențelor lingvistice și digitale, activitățile organizate cu ocazia Zilelor liceului. În cele șapte luni de mandat d-na director a condus doar două ședințe: una în care s-au dat acorduri de principiu pentru angajarea pe perioada de viabilitate a postului unor colegi și una care s-a desfășurat la solicitarea profesorilor. D-na director nu a participat la ședințele importante în care s-a discutat încheierea situației școlare a elevilor din clasele a XII-a, a elevilor din clasa a VIII-a sau a celor din clasele V-VII, respectiv IX-XI la sfârșitul anului școlar 2021-2022.

Doamna director nu a solicitat planificarea lucrărilor semestriale (sem. II) în timp util, astfel că acestea s-au susținut cu puțin timp înainte de finalizarea cursurilor la clasa a XII-a.  De asemenea, doamna director a solicitat cadrelor didactice încheierea mediilor școlare pe discipline, impunând termene care nu respectă ROFUIP Ordin MEN nr. 5447/2020 (art. 107 si 108) cu modificările ulterioare – OME nr. 5550/2021(art. 2)

Conform structurii anului școlar 2021-2022, aprobată prin OME nr. 5549/2021 cu modificările ulterioare: 

– clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă încheie cursurile la data de 27 mai 2022

-clasa a VIII-a încheie cursurile la data de 3 iunie 2022

– celelalte clase încheie cursurile la data de 10 iunie 2022

De altfel, întreaga comunicare instituțională din cadrul școlii este deficitară: d-na director a părăsit grupul WhatsApp din care fac parte profesorii școlii și pe care chiar dânsa l-a creat. Anunțurile pe care le postează pe platforma Google a liceului sunt făcute în ultimul moment, foarte aproape de  data limită a activității vizate, cu foarte multe reveniri și modificări ale acestora (uneori anunțurile sunt postate pe parcursul nopții sau în dimineața zilei corespunzătoare activității).

Mesajul de mai sus a fost postat în 14 iunie 2022 și editat în 15 iunie 2022, iar proba s-a desfășurat în 15 iunie 2022.

Necunoașterea metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat (probele A, C și D) de către doamna director (președinte al comisiei de bacalaureat)  a generat probleme în desfășurarea acestor probe (ex. planificarea candidaților pe probe, convocarea profesorilor asistenți, etc). Deși în acest an școlar în CNMV au avut normă de predare (completă sau parțială) 43 profesori, d-na director nu a reușit să convoace nici măcar jumătate dintre ei, atât cât ar fi fost nevoie pentru desfășurarea probelor. În felul acesta, chiar cu o zi înaintea desfășurării probei de Competențe lingvistice de comunicare într-o limbă de circulație internațională, a solicitat prezența unor profesori din afara CNMV și chiar personal didactic auxiliar din școală, așa cum rezultă din imaginea de mai jos. Ar fi trebuit, de asemenea, să se asigure din timp că măcar unul dintre profesorii asistenți cunoaște limba engleză astfel încât să poată redacta corespunzător lucrarea unui candidat cu dizabilitate motorie. Niciodată nu a fost nevoie ca vreun director al acestei școli să recurgă la acest gest pentru că atât directorii, cât și personalul (didactic, didactic auxiliar, nedidactic), printr-o comunicare instituțională adecvată, au înțeles să răspundă cu promptitudine și în interesul elevilor, să-și aloce din timpul liber de multe ori, chiar și în zilele de sâmbătă sau duminică,și ori de câte ori a fost nevoie pentru buna desfășurare a activităților (examene, concursuri, olimpiade).

Anterior perioadei de desfășurare a probelor de bacalaureat,doamna director nu a convocat Consiliul profesoral pentru a prezenta situația privind organizarea și desfășurarea probelor de bacalaureat. În data de 14 iunie 2022, ora 22.29, seara dinaintea probei scrise din cadrul Competențelor de comunicare într-o limbă de circulație internațională, doamna director Andreica a postat un mesajadresat cadrelor didactice, mesaj care are caracter amenințător, de intimidare, mai ales spre finalul lui:

De asemenea, pentru buna desfășurare a probelor de bacalaureat, nu s-a solicitat verificarea sistemului de monitorizare audio-video din sălile de clasă și din centrul de transmitere a subiectelor, sistem care a prezentat unele probleme de înregistrare a probelor. 

Lipsa de experiență managerială a d-nei director nu este dublată însă de preocuparea de a studia documentele de specialitate sau de a-și îmbunătăți abilitățile necesare și nici nu colaborează cu personalul didactic, didactic auxiliar sau nedidactic în acest scop.

D-na director nu cunoaște și nu respectă procedura de acces în unitate. Deși conducerea unității trebuia să asigure paza și protecția elevilor și a personalului angajat, precum și paza bunurilor, s-a recurs la modificarea postului de muncitor-paznic în post de bucătar, fără consultarea CA. În această situație, porțile de acces în unitate au rămas adesea deschise iar accesul persoanelor străine în unitate nu a fost restricționat sau verificat, existând un risc major pentru securitatea persoanelor care își desfășurau activitatea în unitate (elevi, personal angajat).  În ziua în care s-a desfășurat proba de Competențe lingvistice de comunicare orală în limba română, porțile fiind deschise, au avut acces în școală persoane neautorizate, încălcându-se astfel Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de Bacalaureat (Art.21.(1)accesul persoanelor străine în centrele de bacalaureat”).

După cum a declarat în presă, d-na director nu s-a preocupat de promovarea ofertei educaționale  la clasa  a V-a, astfel că nu s-au ocupat toate locurile la această clasă, conform numărului aprobat în planul de școlarizare. ”Clasa a V-a a fost constituită încă din luna mai, nefiind necesară nicio promovare a ofertei educaționale, ceea ce nu s-a întâmplat în anii anteriori.”   

Totuși, chiar și fără promovare, părinții au optat pentru CNMV deoarece, an de an, cadrele didactice au confirmat o bunăpregătire profesională, atât prin activitatea la clasă, cât și prin rezultatele înregistrate la examenele naționale sau în competițiile școlare, ceea ce a dat încredere părinților și elevilor. 

D-na director își asumă, în schimb, rezultatele deosebite obținute de absolvenții CNMV la examenele de Bacalaureat (promovabilitate 100%) și Evaluare Națională. Locul 6 la nivel județean obținut de CNMV Turda în acest an școlar se datorează activității susținute pe care au desfășurat-o profesorii și elevii pe parcursul celor patru ani de studiu și nu doar în cele patru luni și jumătate de când actuala conducere a fost învestită și până la momentul absolvirii. În fiecare an CNMV a ocupat poziții de top, rivalizând cu cele mai bune licee clujene. Deci, este deja tradiție că CNMV este școala în care nu se face rabat de la calitatea actului instructiv-educativ.

Cu toate acestea, în discuțiile cu părinții, d-na director transmite informații eronate cu privire la dotarea spațiilor în care își desfășoară elevii activitatea, deși școala a fost reabilitată și dotată cu videoproiectoare, laptopuri, calculatoare, table interactive, în fiecare laborator și cabinet. Sursele de finanțare au fost asigurate printr-un proiect cu finanțare europeană, de la Asociația părinților și din alte sponsorizări .

Dacă vorbim de tradiții CNMV-iste, vorbim și de activități ”de suflet” pe care le-am desfășurat an de an cu elevii noștri la sfârșitul claselor a VIII-a și a XII-a sau de revederile de peste ani cu absolvenți ai școlii din generații anterioare. Este pentru prima dată (exceptând anii de pandemie) când directorul școlii nu participă la fotografia de grup făcută cu absolvenții și profesorii lor, nu participă la Balul Absolventului și nu întâmpinăabsolvenții din generații anterioare, manifestând o totală lipsă de empatie față de aceștia. Iată un comentariu care a apărut pe pagina Facebook a TurdaNews la articolul”Calitatea învățământului în CNMV este pusă în pericol!”, publicat în 10.08.2022, precum și reacțiile cititorilor, exprimate în emoticoane:

D-na director are o atitudine oscilantă, de cele mai multe ori ofensatoare față de părinți. În prima ședință după desemnarea noului reprezentant al părinților în CA, nemulțumită de rezultatul unui vot încheiat contrar opțiunii dumneaei, d-na director a contestat, spre finalul ședinței, legalitatea desemnării  d-nei Dondaș ca reprezentant al părinților în CA. Votul d-nei Dondaș a fost anulat de către d-na director Andreica, invocând vicii de procedură, deși semnase chiar dânsa decizia  de numire. Prin anularea acestui vot, solicitarea de înființare a unui chioșc alimentar în incinta școlii a întrunit numărul de voturi necesar, rezultatul fiind contrar opțiunii părinților, opțiune exprimată de aceștia într-o ședință anterioară.

Deși școala noastră a încheiat parteneriate de colaborare cu Asociația Părinților CNMV încă din anul 2008, asociație non-profit înființată la inițiativa Comitetului de părinți din acea perioadă,care, prin statut, sprijină exclusiv activitățile școlare și extrașcolare ale elevilor și profesorilor din CNMV, d-na director a transmis părinților că va colabora cu precădere cu o asociație care nu are o legătură directă cu școala și care nu sprijină exclusiv activitățile elevilor CNMV-iști. Chiar le-a sugerat părinților să vireze cota de 3,5% din impozitul pe venit acestei asociații.

O altă dovadă a necunoașterii legislației în vigoare este dorința d-nei director de a controla activitatea Asociației de părinți din CNMV, a cărei activitate nu este gestionată de către școală sau subordonată acesteia. 

La noi în școală, prin atitudinea duplicitară, comportamentul și comunicarea lipsită de respect din partea managerilor se creează o atmosferă apăsătoare, o lipsă de stabilitate emoțională și o senzație de inutilitate și dezorganizare. D-na Andreica lipsește mult de la școală și are un program redus; au fost momente în care niciunul dintre directori nu a fost prezent în școală.

Cadrele didactice nu se simt sprijinite de către manageri, nu știu la cine pot să apeleze pentru problemele care apar în activitatea lor cu elevii. Atmosfera încărcată de sentimente negative ne demotivează complet. Directorii trasează sarcini fără a se consulta cu cadrele didactice care își desfășoară activitatea în acest colegiu de ani de zile. Activitățile de formare și educare a elevilor și impactul acestora asupra lor nu sunt analizate, problemele nu se discută deschis.

Numeroasele activități extracurriculare și extrașcolare au fost organizate în timpul programului școlar, perturbându-se astfel desfășurarea orelor de curs. Absențele elevilor care au participat la aceste activități vor afecta negativ, pe termen mediu și lung, pregătirea lor.

Atitudinea neadecvată, lipsită de respect, a doamnei director este observată adesea în relațiile cu personalul nedidactic și didactic auxiliar. Un exemplu în acest sens îl constituie acuzațiile nefondate aduse d-nei bucătărese, d-nei îngrijitoare și d-nei administrator, în prezența elevilor sau a cadrelor didactice.

Într-o instituție în care comunicarea este defectuoasă, de tip Whatsapp, Facebook, în care nu există planificare, coordonare, în care nu se aplică procedurile, se ajunge la decizii haotice, controversate, luate de pe o zi pe alta, inconsecvente, unii profesori titulari au în vedere  detașarea în alte școli. O primă detașare s-a produs deja, fapt care va afecta pregătirea în specialitate a elevilor de la profilul real.

Logo5

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.