Sute de mii de lei cheltuiți cu achiziții preferențiale. Primăria Turda a cumpărat servicii și produse de dezinfecție prin încălcarea legii

0
Sute De Mii De Lei Cheltui I Cu Achizi Ii Preferen Iale Prim Ria Turda A Cump Rat Servicii I Produse De Dezinfec Ie Prin Nc Lcarea Legii

Primăria Turda a încălcat cinci acte normative, legi și ordine de ministru în procedura de achizițiea serviciilor și produselor de dezinfecție, în anul 2020. Deasemenea au fost încălcate prevederi contabile referitoare la achiziția de bunuri prin proceduri transparente. În unele cazuri, achiziția s-a făcut în baza unor referate de necesitate ce nu au fost asumate prin semnătură.

Concluziile sunt formulate în urma unui control al Curții de Conturi din vara anului trecut si menționate în Decizia 20 din data de 16.07.2020 a Curții de Conturi.

Concluziile controlului au fost ascunse de Primăria Turda și nu a mai fost prezentate Consiliului Local, care este potrivit legii organismul care decide cu privire la administrarea orașului. Raportul cu neregulile constatate de Curtea de Conturi a fost întocmit înaintea perioade electorale și ar fi pus într-o lumină negativă administrația locală de la Turda.

Primăria Turda a procedat la achiziționarea în mod direct, a serviciilor de dezinfecție fără aplicarea procedurii de atribuire corespunzătoare pragului valoric și a dispozitivelor pentru dezinfectant fără utilizarea catalogului electronic, încălcându-se astfel prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Din verificarea efectuată asupra angajamentelor legale încheiate pe seama bugetul local în perioada stării de urgență în legătură directă în prevenirea răspândirii infecțiilor cauzate de noul coronavirus, s-a constat faptul că UATM Turda a procedat la derularea unei achiziții directe pentru asigurarea serviciilor de dezinfecție la scările de bloc, lifturi și spații comune aflate în unitățile locative de tip bloc, prin încredințare directă, fără a fi derulată o procedură de achiziție, deși valoarea menționată în contract depășea cu mult pragul de achiziție directă. Astfel, în data de 02.04.2020 s-a perfectat în mod direct Contractul de prestări servicii nr. 7498/02.04.2020, conform căruia societatea D.D.D. Insecto SRL se angaja să efectueze servicii de dezinfecție pe o suprafață de 489.510 mp aferentă celor 777 de scări ale blocurilor de locuințe de la nivelul municipiului, a căror suprafață vizată a fost stabilită la 90 mp pentru fiecare, cu un număr de 7 reprize, fiind acceptat un tarif de 1,1 lei/mp, ceea ce a determinat o valoare a contractului de 538.461 lei fără TVA, cu mult peste pragul valoric al achiziției directe de 135.060 lei fără TVA

Achiziția astfel realizată nu se regăsește în Programul anual al achizițiilor publice și nici în anexa cu achizițiile directe, iar pentru realizarea ei nu s-a consultat piața prin solicitarea de oferte, nici prin accesarea catalogul electronic disponibil în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, neexistând alte oferte la dosarul achiziției, aceasta realizându-se în baza Referatului de necesitate nr. 7406/01.04.2020 și a notei de fundamentare tarif, neînsușită prin semnătură.

În consecință, având în vedere valoarea acestei achiziții, UATM Turda nu avea dreptul să atribuie direct acest contract, ci avea obligația aplicării unei proceduri simplificate de achiziție publică, astfel cum prevede art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, arată Curtea de Conturi.

Începând cu data de 16.03.2020, prin Decretul Președintelui nr. 195/2020 a fost instituită starea de urgență pe teritoriul României datorită situaţiei epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2, iar ulterior prin Decretul nr. 240/14.03.2020 privind prelungirea stării de Urgență pe teritoriul României, aceasta a fost prelungită până data de 14.05.2020. În situația în care asigurarea serviciului de dezinfecție a fost necesar autorității contractante pentru combaterea infecțiilor cu Covid-19, aceasta avea posibilitatea aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru atribuirea acestui contract de achiziție publică, în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, precizează Curtea de Conturi a României. Primăria Turda nu a aplicat nici procedura simplificată de achiziție publică ce presupune cel puțin publicarea în Sistemul Electronic de Achiziții Publice a unui anunț de participare simplificat însoțit de documentația de atribuire, cu așteptarea termenelor legale aferente acestei proceduri de atribuire, dar nici nu și-a exercitat dreptul oferit de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice de a utiliza negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț.

În aceste condiții, prin neaplicarea uneia dintre procedurile de atribuire prevăzute de lege, UATM Turda a încălcat cel puțin principiul transparenței și principiul asumării răspunderii prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d) și f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și principiul bunei gestiuni financiare prevăzut de OG nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare.

Mai mult decât atât, în data de 02.04.2020 se încheia Contractul nr. 7497/02.04.2020 cu societatea Domeniul Public SA pentru furnizarea de produse, printre care 780 dispensere cu valoarea totală de 129.480 lei fără TVA. La baza achiziției s-a aflat Referatul nr. 7406/01.04.2020, prin care se solicită și se aprobă ca achiziția să se efectueze direct, de la societatea Domeniul Public Turda SA, societate la care municipiul Turda este unic acționar. Se constată astfel că nu se efectuează achiziția cu consultarea catalogului electronic, deși prin valoarea sa această achiziție se încadra la achiziție directă, dar depășind plafonul de 100.000 lei se impunea a fi efectuată utilizând platforma pusă la dispoziție de SICAP.

O altă neregulă a fost decontarea cheltuielilor pentru persoanele carantinate pentru articolele de îmbrăcăminte pe care aceștia trebuaiu să le primaescă.

În baza prevederilor HG nr. 201/2020, a rezultat faptul că UATM Turda a încheiat Contractul nr. 7335/02.04.2020 cu societatea Turism Arieșul SA, având ca obiect punerea la dispoziție de către societatea menționată „…în favoarea UAT Turda, a Hotelului Arieșul… și organizarea acestuia ca spațiu special amenajat pentru carantină în vederea cazării persoanelor care intră pe teritoriul României din zonele afectate de COVID-19 stabilite prin ordin al ministrului sănătății…”. În același scop a fost încheiat și Contractul nr. 7166/27.03.2020 cu societatea Saline Camping SRL, care punea la dispoziția entității Pensiunea Pelicanul, tot în vederea „…organizării acesteia ca spațiu special amenajat pentru carantină…”.

La art. 5 din ambele contracte, au fost prevăzute cheltuielile aferente carantinei care urmau a fi decontate pentru fiecare persoană cazată, iar la punctul b) al art. 5 se regăsește necesitatea acoperirii următoarelor cheltuieli din indemnizația de cazare, în cuantum de 70 lei/zi: o cheltuieli cu hrana-3 mese/zi, servite în cameră, cu utilizarea tacâmurilor și a veselei de unică folosință; o cheltuieli cu apa-între 2-4 l/zi/persoană, cu utilizarea paharelor de unică folosință; o cheltuieli cu îmbrăcămintea corespunzătoare: -câte 2 pijamale și 2 perechi de papuci de unică folosință pentru toată perioada de carantinare.

Se constată astfel, că raportat la prevederile art. 2 din HG nr. 201/2020 și ale art. 5 pct. b) din contractele încheiate, era obligatoriu ca din suma de 70 lei/zi stabilită de legiuitor ca indemnizație de cazare să se asigure și 2 pijamale/persoană și 2 perechi de papuci de unică folosință pentru întreaga perioadă de carantinare, aspect care deși se regăsește în contractele încheiate cu prestatorii, din verificarea documentelor prezentate la decontarea sumelor, atașat facturilor nu se află înscrisuri din care să rezulte că unitățile de cazare s-au aprovizionat cu astfel de produse și că ele au fost distribuite în cantitatea necesară tuturor persoanelor cazate.

Pe cale de consecință, s-a decontat nejustificat societății Turism Arieșul SA și respectiv societății Saline Camping SRL, contravaloarea indemnizației de cazare la nivel maxim, în Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Turda

Unitatea hotelieră administrată prin intermediul societății Turism Arieșul SA, a solicitat decontarea alocației de cazare în cuantum de 230 lei/zi/persoană și indemnizația de cazare în sumă de 70 lei/zi/persoană în baza Facturii nr. 3329/24.04.2020 în sumă totală de 390.600 lei aferentă cazării unui număr de 93 de persoane pentru care s-au asigurat în total 1.302 zile de carantină. Societatea Saline Camping SRL, care administrează Pensiunea Pelicanul emite Factura nr. 63/23.04.2020 în sumă de 252.000 lei pentru solicitarea decontării alocației de cazare în cuantum de 230 lei/zi/persoană și indemnizației de cazare în sumă de 70 lei/zi/persoană aferentă cazării unui număr de 60 de persoane pentru care s-au asigurat în total 840 zile de carantină. Cele două facturi sunt însoțite de o serie de anexe care să confirme realizarea obiectului contractului, dar din parcurgerea lor s-a constatat că nu există documente care să ateste că societățile aveau stocurile necesare de piese de îmbrăcăminte și că acestea au fost distribuite, astfel încât să se justifice acordarea indemnizației de cazare integral. Deoarece se impune continuarea cazării persoanelor intrate pe teritoriul României din zonele afectate și în luna mai la Pensiunea Pelicanul, societatea emite o nouă factură pentru solicitarea serviciilor de cazare și masă, conform celor menționate în înscris, aferente intervalului 11.05.2020- 28.05.2020, dar de această dată în regim de plată a cazării pe cameră și nu pe persoană, așa cum s-a convenit și prin actul adițional încheiat. Factura nr. 64/02.06.2020, în sumă totală de 116.460 lei este acceptată la plată fără a exista însă nici de această dată documente justificative referitoare la aprovizionarea și distribuirea elementelor de îmbrăcăminte obligatorii pentru cele 43 de persoane cazate. Aceeași situație se regăsește și în cazul decontului prezentat de societatea Turism Arieșul SA cu care s-a perfectat actul adițional din data de 28.04.2020 pentru asigurarea carantinei unui număr de 91 de persoane în intervalul 03.05.2020 – 21.05.2020, pentru care se emite Factura nr. 790/03.06.2020 în sumă totală de 264.990 lei, dar fără a face dovada distribuirii pieselor de îmbrăcăminte. Doar primele facturi emise de cele două unități ce poartă mențiuni legate strict de servicii de cazare și masă servită au fost decontate până la această dată la valoarea integrală, iar următoarele facturi au fost acceptate la plată în forma depusă și sunt înregistrate în evidența contabilă cu Nota contabilă nr. 266/22.06.2020

. Actele normative încălcate:

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare art 54- Execuţia bugetară alin (5) și (6);

HG nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, art. 2 lit. b);

Contractul nr. 7166/27.03.2020 încheiat cu societatea Saline Camping SRL și Contractul nr. 7335/02.04.2020 încheiat cu societatea Turism Arieșul SA, art. 5 lit. b), art. 6 Obligațiile prestatorului, pct. 9 și 24;

OG nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare- art. 5 alin. (1) și art. 10 alin. (4);

OMFP nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. 2 lit. d) și f), art. 7 alin. (2) și (5) și norma de aplicare, art. 113 alin. (1) –(3)

OG nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 alin. (1);

Logo5

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.